Vattrudan/Uppsalav.

Verksamhetsområde 1 och upprustad infart utefter Uppsalavägen

Projektledare: Planhandläggare kommunen: Olivera Boljanovic

Som ett led i att skapa en modern industriort av Hallstavik vill Hallstaviksnätverket och Norrtälje kommun underlätta utvecklingen av nya verksamheter. Nya verksamheter i Hallstavik bidrar till en mer diversifierad arbetsmarknad och skapar därmed ett mer hållbart samhälle, mindre beroende av en arbetsgivare. Idag finns brist på verksamhetstomter i Hallstavik. Skärsta södra är i det närmaste fullt utnyttjat och området är inte möjligt att utöka i någon riktning utan att komma i konflikt med andra markanvändningsintressen. Verksamhetsområdet i Vattrudan utefter Uppsalavägen har vuxit fram utan att först planläggas och saknar därför en organiserad struktur och lokalvägar för att kunna användas mer effektivt. Genom att planlägga och utöka verksamhetsområdet kan ca 18-20 verksamhetstomter om ca 1 ha bildas, utöver de som redan finns.

De övergripande målen i detta projekt är att:

  • Skapa ett hållbart samhälle genom att minska beroendet av Hallsta Pappersbruk som arbetsgivare och skapa en mer diversifierad arbetsmarknad
  • Stimulera en positiv samhällsutveckling i Hallstavik
  • Skapa planberedskap för snabb och enkel etablering av nya verksamheter i Hallstavik
  • Mer effektivt användande av befintlig industri- och verksamhetsmark
  • Skapa en representativ entré till Hallstavik

Planen var utställd tom 23 oktober 2012. I utställningsförslaget har planområdet minskats ca 1,3 ha i sydväst pga markförhållandena
En höjdsättning av gator och gatukostnadsutredning har gjorts

Uppdaterat 2014-03-20:
Projektet har av Norrtälje kommun fått status vilande.
Norrtälje kommun svarar för utbyggnad och iordningställande av allmän plats.

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: